Seminář pro učitele němčiny pořádaný na Bavorské akademii pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu v roce 2018 (9. - 13. 7. 2018)

05.02.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a „Bavorské státní ministerstvo pro vzdělávání a kultus, vědu a umění“ nabízí učitelům němčiny účast na semináři Bavorské akademie pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu od 9. 7. do 13. 7. 2018. 

Seminář je určen vyučujícím německého jazyka na středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách, kteří vyučují německý jazyk alespoň tři roky.

 Seminář bude zaměřen především na didaktiku a metodiku (němčina jako cizí jazyk) a na reálie včetně úvodu do školského systému. Součástí semináře bude i hospitace na některé z odborných škol v Dillingenu.

 Prozatím uvádíme jako předběžnou informaci program z loňského roku. Program pro rok 2018 bude zaslán elektronicky účastníkům vybraným v rámci výběrového řízení.

 Bavorská strana hradí pobytové náklady (ubytování, stravování a případné vstupy), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hradí cestovní náklady z Prahy do Dillingenu a zpět. Společná cesta účastníků bude organizována Domem zahraniční spolupráce.

 Přihlášení na seminář zahrnuje (je nutné splnit oba body): 1. Elektronickou registraci, ve které uvedete požadované osobní údaje a předchozí stipendijní pobyty a stáže v Německu, 2. Zaslání následujících písemných materiálů poštou na adresu DZS: a) Profesní životopis v němčině - strukturovaný. b) Motivační dopis v němčině se zdůvodněním, proč se na seminář hlásíte (cca 1 strana A4). c) Potvrzení včetně doporučení ředitele školy ZDE.

 Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést nejpozději do 29. 3. 2018 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

 Dům zahraniční spolupráce Mgr. Eva Šimková Akademická informační agentura Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1

 Písemné materiály je též možné doručit osobně do podatelny DZS. Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel.

 Výběrové řízení proběhne v 1. polovině dubna a o jeho výsledku budou uchazeči a uchazečky informováni/informovány e-mailem.

 Kontaktní osoba: Mgr. Eva Šimková, e-mail: eva.simkova@dzs.cz, nebo na: aia@dzs.cz,

 Tel.: 221 850 507

Zveřejnil(a): Martin Odl