Dotace a rozvojové programy

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)

23.05.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)“ (č. j.: MSMT-10011/2018-1).

Registrace a vkládání žádostí školami: 22. 5. 2018 - 14. 6. 2018

Rozvojový program MŠMT - Financování asistentů pedagoga na období leden - srpen 2018

04.12.2017

Vyhlášení rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018. Moduly A, B, C.

Dotační program MŠMT - Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018

27.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje dotační program "Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018".

Žadateli o dotaci v rámci tohoto programu mohou být právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zařazených v rejstříku škol a školských zařízení, vysoké školy a nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“), které se prokazatelně věnují práci s dětmi či žáky-cizinci nejméně 1 rok. V odůvodněném případě může MŠMT upustit od podmínky jednoho roku. Školy a školská zařízení, které se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost prokazovat.

Program není určen na přímou výuku českého jazyka v základních a mateřských školách.

Rozvojový program MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců ve školách pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

09.10.2017

Vyhlášení rozvojového programu na rok 2018 pro částečnou úhradu či krytí zvýšených nákladů vzniklých právnickým osobám souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků - cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky. Program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona.

Celkem 4 článků