Projekt

Hlavním cílem projektu je vytvoření integrovaného regionálního informačního a poradenského systému, který bude shromažďovat a analyzovat informace vztahující se k síti základních a středních škol v Královéhradeckém kraji, k vývoji nabídky a poptávky na trhu práce, k měnícím se potřebám zaměstnavatelů a kvalifikačním požadavkům jednotlivých odvětví a skupin profesí a k vývoji nabídky vzdělávání ze strany škol a dalších vzdělávacích zařízení . Systém bude zasazen do ekonomického, sociálního a demografického vývoje kraje. Popsaný informační systém umožní nejen nový pohled na dosavadní vývoj, ale bude zároveň vytvářet východiska pro krátkodobé a střednědobé projekce potřebné z hlediska dalšího vývoje vzdělávacího systému.

Odvozeným hlavním cílem je tak zvýšení vstupních informací školám a vedoucím pracovníkům škol v Královéhradeckém kraji pro jejich poradenskou činnost pro výběr další vzdělávací dráhy jejich žáků a pro tvorbu vlastní vzdělávací nabídky, při tvorbě a realizaci kurikula. Dále pomoc specifickým cílovým skupinám; žákům ZŠ, kteří se rozhodují pro studium na střední škole při rozhodování o další vzdělávací dráze, tj. při odpovědném výběru oboru studia.

Dalším cílem je přispět k vytvoření mnohem ucelenějšího a proaktivního informačního prostředí, které bude vyživováno jak přímými toky informací k prioritním cílovým skupinám, tak určitými specifickými výstupy směrem k médiím a veřejnosti.

Tento informační systém umožní v jednom místě shromáždit veškeré informace, které se týkají soustavy počátečního vzdělávání Královéhradeckého kraje.

Cílová skupina:

Cílová skupina zahrnuje několik klíčových příjemců výstupů:

1. žáci základních a středních škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

2. pracovníci základních a středních škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

3. vedoucí pracovníci základních a středních škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

Žáci základních škol potřebují informace pro výběr střední školy, potřebují znát situaci na trhu práce, perspektivy uplatnění v jednotlivých oborech na trhu práce.

Žáci středních škol potřebují co nejkomplexnější informaci při svém rozhodování o další vzdělávací dráze, tj. při odpovědném výběru oboru studia, informace o specifických dovednostech potřebných pro určité profese, ale potřebují rovněž širší informace o vývoji na trhu práce pro vlastní směřování profesního růstu, perspektivy uplatnění v jednotlivých oborech na trhu práce.

Pracovníci základních a středních škol, kteří vykonávají poradenskou činnost žákům při výběru další vzdělávací dráhy, potřebují informace o nezaměstnanosti, ale i širší expertní pohledy na vývoj ekonomiky a jednotlivých oborů v regionu.

Vedoucí pracovníci škol potřebují mít podkladové informace pro realizaci a případnou změnu vzdělávací nabídky na své škole.

 

 

 • Školy, školící a vzdělávácí programy v kraji
 • Podpora přijímacího řízení
 • Data analýzy statistiky
 • Dobré příklady ze škol
 • Profesní diagnostika
 • Úvodní stránka
 • Projekt
 • Grafy
 • Dokumenty ke stažení
 • Odkazy na vzdělávací portály
 • Projekt ŠIP KHK
 • Z průběhu realizace