Nejnovější články

 

20.08.2019

Jsemlaskavec 2019

3. ročník akce pořádané Nadací Karla Janečka u příležitosti Světového dne laskavosti v úterý 13. listopadu 2019 pro děti, žáky a studenty, kteří budou tento den konat dobré skutky. Registrace týmových vedoucích a učitelů od 27. 8. 2019 na www.jsemlaskavec.cz. Prvních 121 přihlášených učitelů získá odměnu v podobě zážitkového dne v Praze.

19.08.2019

Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)

27. srpna 2019, 9.00 - 14.00

NIDV Hradec Králové, Luční 460

Seminář s kulatým stolem pro školní psychology z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

16.08.2019

Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Účinnost následující novely: 1. 1. 2020 - působnost dobrovolných svazků obcí a jiné úpravy

Znění novely č. 126/2019 Sb.: Sbírka zákonů

14.08.2019

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb. (o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu)

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Účinnost novely: 1. 9. 2019 - žáci se závažnými vadami řeči, asistenti pedagoga ve třídách a školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, obory Praktická škola, Základní škola speciální.

Platné znění: MŠMT

14.08.2019

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (o stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků)

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Změny od 1. 9. 2019: Rozsah PPČ u asistentů pedagoga

Znění účinné do a od 1. 9. 2019: MŠMT

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona , nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona , použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

14.08.2019

Vyhláška č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Aktuální znění: MŠMT

Nadcházející účinnost: 1. 1. 2020 - úprava přílohy č. 1 - omezení některých podpůrných opatření ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.