Doporučení ke znovuotevření školních jídelen a zajištění stravovacích služeb

04.05.2020

Doporučení ke znovuotevření školních jídelen a zajištění stravovacích služeb

Kuchyně – zaměstnanci ŠJ:

Přejímka zboží

-        Zboží přebírat na rampě, nepouštět do provozů školní jídelny nepovolané osoby.

-        Při přejímce zboží a uskladnění používat jiný oděv než v kuchyni a jídelně, dále gumové rukavice, roušky.

-        Obaly od potravin (přepravky, kartony) neskladovat v prostoru školní jídelny, ihned likvidace.

-        Po přejímce a uskladnění odložit použitý oděv na určené místo, použité jednorázové rukavice vyhodit do igelitového uzavíratelného sáčku, kam vyhazujeme i jednorázové roušky a často vynášet mimo prostory jídelny.

-        Nutné časté mytí rukou dle návodu hygieniků (mýdlem po dobu alespoň 30 sekund), často používat vhodnou dezinfekci.

-        Obléct jiný pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, roušku, rukavice – vše určené na přípravu pokrmů.

-        Stejné pokyny dodržovat i u vydávání potravin ze skladu do kuchyně.

-        V případě, že opouštíte kuchyň, při návratu opět umýt a zdezinfikovat ruce.

Zaměstnanci školní jídelny

-        Bezvadný zdravotní stav bez zvýšené teploty – pravidelně kontrolovat,

-        Neshlukovat se s ostatními zaměstnanci školy nebo školského zařízení.

-        Dbát na přísnou hygienu při přípravě pokrmů – důkladné mytí ovoce, zeleniny, masa,…,

dostatečně dlouhá tepelná úprava, uchování pokrmů ve správné teplotě, zachování teplotního řetězce.

-        Při výdeji čistý pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, gumové rukavice, roušky, používat náčiní.

Mateřské školy

Stravovací služby je možné zajistit:

• školní stravování – v běžné podobě.

• školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel. 

 

-        Počet dětí není omezen, nutné dbát na dostatečnou hygienu, děti si před každým jídlem umyjí ruce mýdlem.

-        Děti si nebudou samy nabírat jídlo, brát si ze společného talíře ovoce, zeleninu, nebudou si sami mazat chléb, pečivo, nalévat nápoje, brát ze společných nádob příbory apod.

-        Každé dítě dostane svůj tácek, talířek s kompletní svačinou, oběd na talířích. Nutná úzká spolupráce kuchyně s učitelkami na třídách.

-        Mateřské školy zajišťují celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina) bez omezení.

-        Zákaz nosit do MŠ jakékoliv vlastní potraviny – bezlepkové potraviny, cukrovinky, nápoje apod.

-        V případě nemoci dítěte vydat oběd v jednorázovém obalu, nevydávat v kuchyni do vlastních jídlonosičů, nevpouštět rodiče a ostatní osoby do prostor školní jídelny, vydat u dveří nebo okénkem.

-        Nepouštět rodiče a další cizí osoby do prostor školní jídelny.

-        Snažit se všechny úhrady za potraviny a stravné řešit bezhotovostně, jinak přísně dodržovat hygienické předpisy.

 

Základní školy 1. stupeň, 9. ročníky, střední školy

Stravovací služby je možné zajistit:

• školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.

• školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.

• Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).

Je možné pro lepší organizaci stravování využít i kombinaci teplého oběda a obědového balíčku, který mohou strávníci konzumovat ve třídě nebo na školní zahradě.

Jestli bude škola poskytovat školní stravování, záleží na době pobytu ve škole. Pokud žák 9. Ročníku nebo maturant přijde pouze na hodinovou nebo dvouhodinovou konzultaci, záleží na řediteli školy, zda bude školní stravování poskytovat.

Doporučuje se připravovat pouze jeden druh teplého jídla.

-        Skupiny do 15 žáků, stejně tak zajištění stravování.

-        Při vstupu do jídelny umístit dezinfekci.

-        Strávníci mají roušky, které odkládají až při vlastní konzumaci, ukládají do vlastních igelitových sáčků.

-        Zajistit rozestupy mezi strávníky.

-        Žáci si před vstupem do ŠJ odloží svrchní oděv, tašky na určené místo, nikoliv na židle.

-        Umyjí si ruce a použijí dezinfekci.

-        Není dobré, aby si brali příbory ze společných zásobníků, lepší dát každému příbor u výdeje stravy.

-        Žáci si nebudou sami nalévat polévku, ani nabírat saláty u salátového baru, nalévat nápoje. Vše zajistí zaměstnanci.

-        Nutné sestavit přesný harmonogram ve spolupráci s pedagogy, aby se nesetkávalo více skupin v jídelně, hlavně u výdeje a odnášení špinavého nádobí.

-        Výdej a konzumace stravy budou v těchto skupinách náročné, aby se všichni v určitém čase odstravovali.

-        V případě dostatečně velké jídelny, rozdělit konzumační prostor na jednotlivé sekce pro jednotlivé skupiny žáků. Nesmí se míchat strávníci z jednotlivých skupin.

-        Počet míst u stolu bude omezen, aby byly zaručeny dostatečné odstupy. U stolu 1 – 2 strávníci podle velikosti stolu.

-        Zaměstnanci školy se budou stravovat se svojí skupinou nebo pak v určeném čase, nelze chodit do jídelny dle svého uvážení.

-        Jídlo 1. den nepřítomnosti vydávat v určený čas do jednorázových obalů okénkem nebo u vstupu do jídelny.

-        Nepouštět rodiče a další cizí osoby do prostor školní jídelny.

-        Snažit se všechny úhrady za potraviny a stravné řešit bezhotovostně, jinak přísně dodržovat hygienické předpisy.

 

Vypracovala: Bc. Ilona Špráchalová

4. 5. 2020

Soubory ke stažení

docx   doporuceni-ke-znovuotevreni-skolnich-jidelen-a-zajisteni-stravovacich-sluzeb-1055-7020.docx Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák