Podmínky realizace vzdělávacích programů DVPP prezenční formou

19.05.2020

V rámci uvolňovacího scénáře protiepidemických opatření přijala vláda ČR dne 30.4.2020 usnesení č. 490, které umožňuje pořádat vzdělávací akce od 11.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření. Další informace v článku a na webu MŠMT.

ZdrojMŠMT

Citováno 19. 5. 2020 10:45

Těmito opatřeními jsou zejména povinné nošení ochranných prostředků nosu a úst (např. roušek), dodržení rozestupů min. 2 m, volně dostupná dezinfekce rukou k dispozici pro přítomné osoby a účastníci bez akutních respiračních obtíží (čestné prohlášení). Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje. Organizace vzdělávacích akcí by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné, organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, plánovat harmonogram zkoušek tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků. Je nutné maximálně dbát na principy ochrany zdraví jako základního principu při přípravě, realizaci i ukončování vzdělávacích akcí.

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vzhledem k omezení šíření onemocnění covid-19 doporučuje, aby vzdělávací instituce:

  1. uskutečňovala závěrečné zkoušky při max. počtu 5 přítomných,
  2. v případě konání prezenční výuky omezila počet na max. 15 účastníků.

Dále MZ upozorňuje, že je nezbytné neustále sledovat vyhlášená mimořádná opatření vztahující se k šíření nemoci covid-19, neboť v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací může dojít ve velmi krátké době k zásadním změnám.

Možnost realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) také distanční formou za pomoci on-line technologií je podmíněna nutností dodržet podmínky zveřejněné MŠMT a tato možnost je omezena do 30. června 2020.

V Praze dne 13. května 2020

Zveřejnil(a): Jan Dvořák