Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)

15.05.2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odstavce 2 a na základě § 163 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 rozvojový program: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa) č. j.:MSMT-13222/2019-1

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je finanční podpora povinné výuky plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Dotace tedy může pokrýt celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována dopravcem.

Pátá etapa rozvojového programu je určena pro období září – prosinec 2019.

Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 15. 5. 2019. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 12. 6. 2019.

Podrobnosti a přílohy: MŠMT

Zveřejnil(a): Jan Dvořák