Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

06.01.2020

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

(pro přijetí pro školní rok 2020/2021):

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2020. V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín pro podání přihlášky 30. listopad 2019.

Nový formulář přihlášky platný pro tento školní rok naleznete zde. 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání, nebo dvou různých zaměření podle ŠVP). Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, a to ve stejném pořadí (to nevyjadřuje preferenci té které školy).

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl již uchazeč v prvním kole podat až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až čtyři přihlášky.

 

Základní principy jednotné přijímací zkoušky

Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou. 

Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.

Jednotná zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňuje ředitel školy i další kritéria. Ta obsahují vždy hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Dalšími kritérii mohou být výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (např. test studijních předpokladů) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. umístění ve znalostních soutěžích, absolvování ZUŠ apod.) O kritériích pro přijetí a způsobu jejich hodnocení rozhoduje ředitel školy. Zákon pouze stanoví, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).

Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí.

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 dní (v případě náhradního termínu nejpozději 7 dní) před termínem konání této zkoušky.

 

Obsah a podoba jednotných testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z českého jazyka a literatury i z matematiky a její aplikace je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, ředitel školy však může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 minut.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení, tělesným či smyslovým postižením), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách (např. navýšení času).

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury, škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín – úterý 14. dubna 2020

2. termín – středa 15. dubna 2020

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín – čtvrtek 16. dubna 2020

2. termín – pátek 17. dubna 2020

 

Náhradní termín pro všechny obory:

1. termín – středa 13. května 2020

2. termín – čtvrtek 14. května 2020

 

Výsledky a hodnocení JPZ a přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazečů příslušné střední škole 28. dubna 2020 (v případě náhradního termínu do 20. května 2020).

Ředitel školy ukončí do 2 pracovních dnů hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení a do 30. dubna 2020 (v případě náhradního termínu do 22. května 2020) zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí se nezasílá) spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Ve stejném termínu nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů odvolání, a to ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole a ředitel školy přijme na toto místo jiného uchazeče.

 

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v 1. kole, avšak:

 

Přijímací řízení do ostatních oborů vzdělání

(střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem)

Přijímací řízení do těchto oborů probíhá obdobně, jako do oborů zakončených maturitní zkouškou, až na tyto základní odlišnosti:

Odkazy na další informace

Zpracovala: Mgr. Jiřina Klírová

Soubory ke stažení

pdf   terminy-pro-prvni-kolo-pr-2020-893-4200.pdf Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Daniel Horáček