Stipendia pro žáky vybraných oborů s výučním listem

09.01.2020

Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává v podporovaném oboru (viz Přehled oborů vzdělání v příloze) ve střední škole zřizované Královéhradeckým krajem, v příslušném školním roce je mladší než 26 let a splňuje další podmínky stanovené Pravidly pro získání stipendia.

Žák může při splnění stanovených podmínek získat jeden nebo dva typy stipendií:

a) motivační stipendium,

b) prospěchové stipendium (nejedná se o prospěchové stipendium podle ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

1. Motivační stipendium

Motivační stipendium lze získat za jednotlivé měsíce období školního vyučování.

Podmínkou pro získání motivačního stipendia je, že se žák vzdělává v podporovaném oboru a zároveň:

a) mu v příslušném měsíci nebylo uloženo kázeňské opatření,

b) nemá v příslušném měsíci neomluvenou absenci (v teoretické výuce ani v odborném výcviku),

c) neopakuje ročník z prospěchových důvodů.

Motivační stipendium není vypláceno za období hlavních prázdnin, po dobu přerušení vzdělávání a žákům 3. ročníku za měsíc červen.

V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý z podporovaných oborů, má při dodržení všech podmínek na motivační stipendium nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu.

V případě, že žák byl za 1. pololetí školního roku klasifikován sníženou známkou z chování, ztrácí nárok na vyplacení motivačního stipendia ve 2. pololetí daného školního roku. V případě, že žák byl klasifikován sníženou známkou z chování za 2. pololetí školního roku, ztrácí nárok na vyplacení finanční podpory za 1. pololetí následujícího školního roku.

 2. Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium lze získat za 2. pololetí školního roku.

Podmínkou pro získání prospěchového stipendia je, že se žák vzdělává v podporovaném oboru a zároveň:

a) byl za 2. pololetí školního roku z odborného výcviku hodnocen známkou 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný,

b) úspěšně ukončil příslušný ročník vzdělávání.

Výše stipendia a termíny vyplácení stipendia

Výše motivačního stipendia činí za jednotlivé měsíce školního roku:

a) v 1. ročníku 300 Kč,

b) ve 2. ročníku 400 Kč,

c) ve 3. ročníku 500 Kč.

Výše prospěchového stipendia za 2. pololetí školního roku činí:

a) v 1. ročníku

- odborný výcvik byl hodnocen známkou 1 – výborný 1.000,- Kč

- odborný výcvik byl hodnocen známkou 2 – chvalitebný 500,- Kč,

b) ve 2. ročníku

- odborný výcvik byl hodnocen známkou 1 – výborný 2.000,- Kč

- odborný výcvik byl hodnocen známkou 2 – chvalitebný 1.000,- Kč,

c) ve 3. ročníku

- odborný výcvik byl hodnocen známkou 1 – výborný 3.000,- Kč

- odborný výcvik byl hodnocen známkou 2 – chvalitebný 2.000,- Kč.

Motivační stipendium je žákům vypláceno měsíčně, vždy ve 2. dekádě měsíce následujícího.

Prospěchové stipendium je žákům vypláceno zpravidla do 15. července.

V případě, že do školního vzdělávacího programu některého z podporovaných oborů musí být zařazena odborná praxe vykonávaná v období školních prázdnin z důvodu nácviku pracovních činností, které nelze v dostatečném rozsahu realizovat v období školního vyučování (např. sklizňové práce), bude žákům prospěchové stipendium v případě splnění podmínek vyplaceno nejpozději do 15. září následujícího školního roku.

 

Na poskytnutí stipendií není právní nárok.

Stipendia podle těchto Pravidel jsou vyplácena žákům podporovaných oborů počínaje školním rokem 2018/2019.

Soubory ke stažení

pdf   prehled-oboru-vzdelani-894-7729.pdf Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Daniel Horáček