Vyhláška č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání)

12.07.2018

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vybrané změny od 1. 9. 2018:  počty žáků ve třídách základní školy, PHmax v přípravné třídě a třídě přípravného stupně.

Znění účinné od 1. 9. 2018http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu,

Nicméně aplikovatelnost ustanovení až od 1. 1. 2020

Do dne, do kterého jsou školy a školská zařízení financovány ze státního rozpočtu podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 101/2017 Sb., se řídí nejvyšší a nejnižší počty žáků ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky

Zveřejnil(a): Jan Dvořák