Vymezení školských obvodů spádových základní škol po 1. 1. 2017

11.11.2017

Na základě § 178 odst. 1 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu, a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních.

Za tímto účelem obec:

a) zřídí základní školu nebo

b) zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

Zajištění povinné školní docházky podle písmene b) lze uskutečnit schválením dohody mezi obcemi a vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol.

Postup při stanovování školských obvodů, včetně možnosti využití „vzorových dokumentů“ v přílohách ke stažení.

Podle § 178 odst. 2 školského zákona na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové školy takto:

a) je-li v obci jedna škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce,

b) je-li v obci více škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou,

c) je-li na území svazku obcí jedna škola nebo více škol zřízených svazkem obcí nebo dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více škol zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu.

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že je-li podle písmena b) a c) § 178 odst. 2 školského zákona nezbytné vymezit školské obvody spádových škol, učiní tak obec na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ukládá obec povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou.

Při vytváření společného školského obvodu je zapotřebí:

  1. Uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu, která musí být písemná a musí být schválena zastupitelstvy dotčených obcí, jinak je neplatná. Návrh uvedený v příloze je pouhým vzorem. V konkrétní dohodě je nezbytné uvést takové údaje a skutečnosti, které jsou relevantní k předmětu dohody.
  2. Vydat obecně závaznou vyhlášku pro příslušnou část školského obvodu jednotlivými obcemi. Pro příslušnou část školského obvodu vydá každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhlášku. Možné vzory obecně závazných vyhlášek jsou uvedeny v příloze. V této souvislosti odkazujeme na § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

(1) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen "právní předpis obce") musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým.

(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

S případnými dotazy se prosím obracejte na:

Mgr. Svatava Odlová, sodlova@kr-kralovehradecky.cz, 495 817 269, 736 521 855

Mgr. Jan Dvořák, jdvorak@kr-kralovehradecky.cz, 495 817 372

Metodický materiál Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-1-stav-od-1-1-2017.aspx

Soubory ke stažení

docx   Vzor dohody obcí o společném obvodu ZŠ Stáhnout soubor
doc   Vzory OZV Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák