Strategie a koncepce celostátní

MŠMT představilo návrh textu Strategie 2030

27.07.2020

MŠMT představilo návrh textu Strategie 2030. Podrobnější informace o postupu při přípravě tohoto dokumentu najdete na webových stránkách MŠMT na adrese https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030. V průběhu srpna by mělo proběhnout mezirezortní připomínkové řízení.

Zdroj: MŠMT

Národní strategie finančního vzdělávání 2.0

24.02.2020

Vláda České republiky schválila 13. ledna 2020 Národní strategii finančního vzdělávání 2.0 (NSFV). Cílem nové strategie je vytvořit podmínky pro dlouhodobé zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky.

Více informací a materiál ke stažení naleznete na stránkách Ministerstva financí České republiky.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023

01.01.2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 je zpracován v souladu s ustanovením  § 9 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obsahové členění odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.Stejně jako předcházející dlouhodobé záměry byl i tento připraven pro celý systém regionálního školství, určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů, sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy a cílů vzdělávací politiky ČR.

Zdroj: MŠMT

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

13.10.2017

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí a byla přijata vládou 12. listopadu 2014 jako usnesení vlády ČR č. 927/2014. Digitálním vzděláváním rozumíme zjednodušeně takové vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností.

Zdroj: MŠMT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: http://www.vzdelavani2020.cz/

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

13.10.2017

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 navazuje na předchozí Dlouhodobý záměr a v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 stanovuje hlavní cíle regionálního vzdělávání, a to zejména: zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání, podpora středního odborného školství, přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce a kariérní systém a standard profese učitele.

Zdroj: MŠMT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: http://www.vzdelavani2020.cz/

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

13.10.2017

Dne 9. července 2014 byla usnesením vlády č. 538 schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která se stala základním kamenem české vzdělávací politiky.

Zdroj: http://www.vzdelavani2020.cz/ 

Přímý odkaz: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf 

Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020

12.05.2014

Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví. Zabývá se také environmentální a globální rozvojovou problematikou včetně přístupu mladých lidí k právům a informacím.

Zdroj: MŠMT, http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020

Celkem 7 článků