Nejnovější články

Celkem 499 článků

Jsemlaskavec 2019

20.08.2019

3. ročník akce pořádané Nadací Karla Janečka u příležitosti Světového dne laskavosti v úterý 13. listopadu 2019 pro děti, žáky a studenty, kteří budou tento den konat dobré skutky. Registrace týmových vedoucích a učitelů od 27. 8. 2019 na www.jsemlaskavec.cz. Prvních 121 přihlášených učitelů získá odměnu v podobě zážitkového dne v Praze.

Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)

19.08.2019

27. srpna 2019, 9.00 - 14.00

NIDV Hradec Králové, Luční 460

Seminář s kulatým stolem pro školní psychology z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole)

16.08.2019

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Účinnost následující novely: 1. 1. 2020 - působnost dobrovolných svazků obcí a jiné úpravy

Znění novely č. 126/2019 Sb.: Sbírka zákonů

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb. (o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu)

14.08.2019

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Účinnost novely: 1. 9. 2019 - žáci se závažnými vadami řeči, asistenti pedagoga ve třídách a školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, obory Praktická škola, Základní škola speciální.

Platné znění: MŠMT

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (o stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků)

14.08.2019

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Změny od 1. 9. 2019: Rozsah PPČ u asistentů pedagoga

Znění účinné do a od 1. 9. 2019: MŠMT

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona , nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona , použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Vyhláška č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)

14.08.2019

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Aktuální znění: MŠMT

Nadcházející účinnost: 1. 1. 2020 - úprava přílohy č. 1 - omezení některých podpůrných opatření ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Vyhláška č. 74/2005 Sb. (o zájmovém vzdělávání)

14.08.2019

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Změny od 1. 9. 2019: Phmax a asistenti pedagoga v odděleních tvořených pouze účastníky podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Znění účinná do a od 1. 9. 2019: MŠMT

Vyhláška č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání)

14.08.2019

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Změny od 1. 9. 2019:  Phmax a asistenti pedagoga ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.

Znění účinná do a od 1. 9. 2019: MŠMT

Do dne, do kterého jsou školy a školská zařízení financovány ze státního rozpočtu podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 101/2017 Sb., se řídí nejvyšší a nejnižší počty žáků ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této novely.

Vyhláška č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání)

14.08.2019

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vybrané změny od 1. 9. 2019: PHmax a asistenti pedagoga ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Účinná znění do a od 1. 9. 2019MŠMT

Posunutá účinnost: 1. 9. 2020 - snižování počtu dětí v důsledku vzdělávání 2letých dětí.

Župná kalokagatia 2019

13.08.2019

Žilinský samosprávný kraj si Vás dovoluje informovat o vyhlásení 13. ročníku sportovně-vědomostní soutěže „Župná kalokagatia 2019".  Celoslovenské kolo s mezinárodní účastí se uskuteční v pátek 4. října 2019 v Žilině. Přihášky se podávají do 9. 9. 2019.

Celkem 499 článků