Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

25.11.2019

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nadcházející účinnost novely: 1. 1. 2020 - nařízení vlády č. 300/2019 Sb.

Znění novely: Sbírka zákonů

Aktuální znění: MPSV

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (o stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků)

14.08.2019

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Změny od 1. 9. 2019: Rozsah PPČ u asistentů pedagoga

Znění účinné do a od 1. 9. 2019: MŠMT

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona , nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona , použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb. (o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu)

14.08.2019

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Účinnost novely: 1. 9. 2019 - žáci se závažnými vadami řeči, asistenti pedagoga ve třídách a školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, obory Praktická škola, Základní škola speciální.

Platné znění: MŠMT

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (o katalogu prací ve veřejných službách a správě)

01.01.2019

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Účinnost poslední novely: 1. 1. 2019

Platné znění: MPSV

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (obory vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání)

10.08.2018

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Účinnost poslední novely: 10. 8. 2018 - úprava zdravotnických oborů

Aktuální znění: MŠMT

Nařízení vlády č. 445/2016 Sb. (stanovení oborů vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

Nařízení vlády č. 460/2013 Sb. (stanovení částek příspěvků ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

Celkem 7 článků