Metodiky a právní výklady

MŠMT zveřejnilo aktualizovaná metodická doporučení k záškoláctví, kyberšikaně a vandalismu

05.01.2018

V metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) byly na konci roku 2017 zaktualizovány přílohy č. 7, 10 a 11, které jsou ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny a současně jsou přílohami tohoto sdělení.

 

Legislativa, metodiky v oblasti prevence

13.09.2017

Na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/pravni-predpisy-1 jsou průběžně zveřejňovány dokumenty v oblasti legislativy, zákony i vyhlášky.

Dále jsou na webu MŠMT zveřejněna metodická doporučení http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny, včetně od září 2017 platné Pomůcky k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a stěžejního průběžně aktualizovaného metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže čj. 212191/2010-28 a Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016).

 

 

Zřízení povinnosti tvořit preventivní program školy

19.09.2016

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky s účinností od 1.9.2016 přináší mimo jiné na základě ust. § 7 odst. 3 povinnost školy zpracovávat a uskutečňovat preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Celkem 4 článků