Metodiky a právní výklady

Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví

22.03.2021

Metodický materiál MŠMT přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde rovněž tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům žáků.

Dopravní výchova pro MŠ a ZŠ

18.09.2020

Centrum dopravního výzkumu pořádá školení dopravní výchovy na téma " Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ a ZŠ" a " Pohyb organizované skupiny chodců". 

Aktualizace přílohy č. 6 Školní šikana

26.05.2020

V rámci aktualizace vybraných příloh dokumentu Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010 byla schválená aktualizovaná příloha č. 6, Školní šikana.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Metodická podpora pro učitele k návratu dětí do škol po nouzovém stavu v ČR

04.05.2020

Pedagogicko-psychologická poradna  a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje ve spolupráci se Semiramis z.ú. připravily pro školy a školská zařízení Metodickou podporu pro učitele k návratu dětí do škol po nouzovém stavu v ČR, kterou podpořila i Odborná společnost pro prevenci rizikového chování z.s.

Nový zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacích

03.09.2019

Dne 9. 4. 2019 nabyl účinnost zákon č. 99/2019 Sb.o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V článku najdete informace Ministerstva vnitra k této problematice z hlediska škol a školských zařízení a odkazy na zdroje informací.

Nová metodická doporučení - alkohol, tabák, návykové látky

22.01.2019

MŠMT zveřejnilo aktualizované přílohy metodického doporučení "Co dělat, když - intervence pedagoga" na téma ALKOHOL, TABÁK A NÁVYKOVÉ LÁTKY. Doporučujeme Vám seznámit se s nimi, seznámi s nimi své kolegy pedagogy, metodická doporučení zohlednit v krizových plánech školy.

K aktualizaci příloh bylo přistoupeno z důvodu vymezení aktuální terminologie a doplnění chybějících oblastí, které v původní verzi nebyly zpracovány (např. doplnění  o aktuální kontakty a odkazy na doporučenou literaturu, o aktuální legislativní ukotvení problematiky apod.). Ve finální podobě jsou zveřejněny na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/aktualizovane-prilohy-metodickeho-doporuceni-alkohol

MŠMT zveřejnilo aktualizovaná metodická doporučení k záškoláctví, kyberšikaně a vandalismu

05.01.2018

V metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) byly na konci roku 2017 zaktualizovány přílohy č. 7, 10 a 11, které jsou ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny a současně jsou přílohami tohoto sdělení.

 

Legislativa, metodiky v oblasti prevence

13.09.2017

Na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/pravni-predpisy-1 jsou průběžně zveřejňovány dokumenty v oblasti legislativy, zákony i vyhlášky.

Dále jsou na webu MŠMT zveřejněna metodická doporučení http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny, včetně od září 2017 platné Pomůcky k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a stěžejního průběžně aktualizovaného metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže čj. 212191/2010-28 a Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016).

 

 

Zřízení povinnosti tvořit preventivní program školy

19.09.2016

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky s účinností od 1.9.2016 přináší mimo jiné na základě ust. § 7 odst. 3 povinnost školy zpracovávat a uskutečňovat preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Celkem 10 článků